PL   EN  

REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO

§ 1.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Aukcja – aukcja elektroniczna przeprowadzana na stronie internetowej pod adresem aukcje.sgef.pl polegająca na składaniu przez Uczestników ofert kupna Przedmiotu Aukcji. Aukcja może być prowadzona w trybie licytacji lub w trybie sprzedaży ofertowej.

Aukcja z Prowizją – aukcja w której Uczestnik obok ceny nabycia zobowiązany jest zapłacić prowizję z tytułu udziału w aukcji.

Cena Wywoławcza – minimalna cena sprzedaży Przedmiotu Aukcji, określona przez SGELP zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Przedmiot Aukcji – każda rzecz nie będąca nieruchomością, wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego, w szczególności pojazdy oraz maszyny i urządzenia pochodzące z zakończonych umów leasingu oraz rozwiązanych umów leasingu, których właścicielem może być zarówno SGELP jak i inny podmiot, który upoważnił SGELP do jego sprzedaży

Przybicie – akceptacja najkorzystniejszej z ofert kupna złożonych podczas Aukcji przez Uczestnika, powodująca zawarcie umowy sprzedaży.

Serwis Aukcyjny – system informatyczny, zarządzany przez SGELP, przeznaczony do prowadzenia Aukcji, prowadzony na stronie aukcje.sgef.pl

Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w systemie aukcji internetowych SGELP, która w wyniku rejestracji otrzymała login oraz hasło.

Sprzedający SGEL lub inny podmiot będący właścicielem poszczególnych Przedmiotów aukcji;

Regulamin –– niniejszy regulamin Serwisu Aukcyjnego SGELP.

SGELP SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod nr: 69556, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17.259.000 zł oraz numer NIP: 526-17-40-388 i numer REGON: 012384296<

§ 2.

Obowiązywanie Regulaminu

 1. Regulamin określa:
  • prawa i obowiązki SGELP oraz Uczestnika związane ze świadczeniem usług za pomocą Serwisu Aukcyjnego,
  • zasady i warunki sprzedaży Przedmiotów Aukcji w ramach prowadzonych Aukcji.
 2. Zarejestrowanie się w Serwisie Aukcyjnym oznacza akceptację Regulaminu. SGELP świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

§ 3.

Przedmiot Aukcji

 • Przedmioty Aukcji sprzedawane na Aukcji pochodzą zwykle z zakończonych umów leasingu oraz pożyczki.
 • Przed przystąpieniem do Aukcji ustalana jest cena wywoławcza sprzętu przy uwzględnieniu jego aktualnej wartości rynkowej. Wycena dokonywana jest przez SGELP lub przy udziale niezależnego rzeczoznawcy.
 • Wartość rynkową, o której mowa w ust. 2, określa się na podstawie przeciętnych cen w obrocie rzeczami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
 • Informacje dotyczące aktualnego stanu oraz stopnia zużycia Przedmiotu Aukcji są podawane do publicznej wiadomości Uczestników poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej aukcje.sgef.pl.
 • SGELP zapewnia możliwość dokonania osobistych oględzin Przedmiotu aukcji przed złożeniem oferty przez Uczestnika, w miejscu wskazanym przez SGELP.
 • Przedmioty aukcji są zazwyczaj rzeczami używanymi, dlatego też Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z aktualnym stanem technicznym licytowanego Przedmiotu Aukcji, a jego przystąpienie do aukcji oznacza akceptację podanych informacji (także w przypadku, gdy różnią się one od danych zawartych w wycenie dokonanej przez rzeczoznawcę). Uczestnik poprzez złożenie oferty zakupu oświadcza wobec Sprzedającego, że akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu Aukcji oraz jego kompletność.
 • Sprzedający nie udziela gwarancji na Przedmioty Aukcji oferowane w Aukcji. Rękojmia z tytułu wad Przedmiotu Aukcji zostaje wyłączona. Uczestnik poprzez złożenie oferty zakupu oświadcza wobec Sprzedającego, że akceptuje bez zastrzeżeń wyłączenie rękojmi z tytułu wad Przedmiotu Aukcji.
 • Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie aukcyjnym stanowią przedmiot praw SGELP lub Sprzedających. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

§ 4.

Warunki uczestnictwa w Aukcji, rejestracja.

 1. Udział w Aukcji staje się możliwy po zarejestrowaniu w Serwisie Aukcyjnym na stronie aukcje.sgef.pl oraz po późniejszym zalogowaniu i złożeniu oferty w formie elektronicznej.
 2. SGELP zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji konta Uczestników bez podania przyczyny.
 3. Uczestnik może korzystać wyłącznie z własnego konta w systemie aukcyjnym SGELP. Zabronione jest posiadanie przez Uczestnika więcej niż jednego konta w systemie aukcyjnym SGELP, korzystanie z kont innych Uczestników oraz udostępnianie swojego konta osobom trzecim.
 4. Zabronione jest tworzenie i używanie przez Uczestników loginów zawierających zwroty lub słowa wulgarne lub powszechnie uznawanych za obraźliwe. W takich przypadkach SGELP ma prawo usunięcia Uczestnika z Serwisu Aukcyjnego
 5. W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu SGELP może zażądać dodatkowych dokumentów i informacji celem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego adekwatnych do poziomu ryzyka, a w szczególności odpowiednich oświadczeń dot. Beneficjenta Rzeczywistego w przypadku zawierania umowy sprzedaży między Uczestnikiem a SGELP. W przypadku kiedy SGELP nie może wykonać obowiązków ustawowych nie przeprowadza transakcji oraz zawiesza lub usuwa konto Uczestnika.
 6. SGELP zastrzega sobie prawo odmowy ponownej rejestracji Uczestników, którym wcześniej odmówiono rejestracji lub których konta zostały usunięte, z uwagi na naruszenie Regulaminu Aukcji, w terminie 12 miesięcy od dnia odmowy rejestracji lub usunięcia konta.
 7. Uczestnik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z SGELP dotyczącą określonego konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie wpływu oświadczenia do SGELP.
 8. Z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
  • braku współdziałania Uczestnika z SGELP lub
  • ujawnienia przeszkód leżących po stronie SGELP uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez SGELP z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia,
 9. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku:
  • łamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub
  • powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub prawdziwości podanych przez Uczestnika danych i braku ich wyjaśnienia w terminie wskazanym przez SGELP lub
  • rażącego braku współdziałania Uczestnika z SGELP lub
  • podjęcia jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie systemu aukcyjnego SGELP czy też korzystania z niego w sposób uciążliwy dla innych Uczestników.

   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez SGELP ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji, gdy Uczestnik bierze udział w rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Aukcjach, złożona przez Uczestnika oferta zostaje wykluczona z Aukcji w chwili rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 10. W wyniku rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, konto Uczestnika założone w systemie aukcyjnym SGELP jest usuwane.
 11. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 9 lub ust. 10, SGELP zamiast rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo do zawieszenia konta Uczestnika na czas określony w powiadomieniu przesłanym do Uczestnika na podane przez niego konto poczty elektronicznej. W trakcie okresu zawieszenia konta, Uczestnik nie może uczestniczyć w Aukcjach.

§ 5.

Przebieg Aukcji

 1. Obwieszczenie o Aukcji umieszczane jest na stronie aukcje.sgef.pl i określa ono w szczególności:
  • termin Aukcji,
  • rodzaje, typy i ilość sprzedawanych Przedmiotów Aukcji,
  • wysokość Ceny Wywoławczej,
  • miejsce i termin, w którym powinien dokonać oględzin Przedmiotu Aukcji,
  • rodzaj prowadzonej aukcji tj. licytacja albo sprzedaż ofertowa.
 2. Ceny Wywoławcze Przedmiotów Aukcji podane podczas Aukcji mogą być zarówno kwotami brutto jak i netto, przy czym dokładne określenie rodzaju ceny znajduje się przy konkretnej pozycji na Aukcji.
 3. Minimalne postąpienie w czasie Aukcji wynosi 100,00 zł netto. Cena ostateczna Przedmiotu Aukcji zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według przewidzianej przepisami stawki.
 4. W przypadku aukcji z opcją licytacji najwyższa zaoferowana cena jest uwidoczniona w systemie aukcyjnym.
 5. Aukcja musi zawierać co najmniej dwóch oferentów, aby uznać ja za skuteczną.
 6. W momencie złożenia oferty w przeciągu trzech ostatnich minut, aukcja zostaje automatycznie przedłużona o kolejne trzy minuty.
 7. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na taką samą wartość o rozstrzygnięciu licytacji decyduje kolejność złożenia ofert – wygrywa oferta złożona wcześniej.
 8. SGELP zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych ofert.
 9. W przypadku braku potwierdzenia weryfikowanej oferty lub braku kontaktu telefonicznego z klientem (numer nieprawidłowy, numer zajęty lub poza zasięgiem), oferta zostaje odrzucona.
 10. SGELP ma prawo do wycofania Przedmiotu aukcji z Aukcji, odwołania Aukcji lub zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru oferty. W takim przypadku Uczestnikom Aukcji nie przysługują żadne roszczenia wobec SGELP z tytułu wycofania, odwołania lub zakończenia Aukcji.

§ 6.

Zawarcie umowy sprzedaży

 • Licytację wygrywa nominalnie najwyższa oferta złożona do momentu zamknięcia Aukcji.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero w momencie złożenia oświadczenia o Przybiciu przez SGELP, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 • Oświadczenie składane jest drogą elektroniczną Uczestnikowi, który złożył najwyższą nominalnie ofertę.
 • W przypadku wycofania się Uczestnika, który złożył najwyższą ofertę, oświadczenie o przybiciu może zostać złożone kolejnemu Uczestnikowi, którego oferta stała się najwyższą bądź trafić na kolejną Aukcję. Uczestnik może wycofać się z Aukcji wyłącznie przed złożeniem przez SGELP oświadczenia o przybiciu, poprzez złożenie SGELP drogą elektroniczną oświadczenia o wycofaniu oferty. O chwili złożenia oświadczenia o przybiciu i oświadczenia o wycofaniu oferty decyduje data i godzina ujawniona systemowo w treści wiadomości elektronicznej.
 • Uczestnik który nie wywiązał się ze swojej oferty zostaje pozbawiony możliwości składania ofert w systemie aukcyjnym SGELP, a jego konto zostaje zablokowane na okres wskazany przez SGELP.
 • Uczestnik, któremu SGELP udzielił przybicia, zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia oraz dokonać odbioru Przedmiotu Aukcji w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przybicia. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SGELP wskazany w oświadczeniu o przybiciu. Przeniesienie własności Przedmiotu Aukcji następuje z chwilą zapłaty całości środków z tytułu ceny nabycia, na wskazany rachunek bankowy.
 • Ponadto, w przypadku Aukcji z Prowizją, Uczestnik oprócz ceny nabycia zobowiązany jest zapłacić prowizję z tytułu udziału w licytacji w wysokości określonej w warunkach Aukcji, której to dotyczy. Kwotę prowizji należy wpłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia Aukcji. Zapłaty prowizji należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o przybiciu. Odbiór wylicytowanego Przedmiotu Aukcji będzie możliwy z chwilą zaksięgowania ceny nabycia wraz z należną prowizją na wskazanym rachunku bankowym SGELP.
 • SGELP informuje, że faktura obejmująca cenę wylicytowanego Przedmiotu Aukcji wystawiana będzie przez Sprzedającego po otrzymaniu przez Sprzedającego ceny nabycia, zgodnie z danymi podanymi w formularzu Uczestnika, oraz w przypadku Aukcji z prowizją faktura obejmująca kwotę prowizji wystawiana będzie przez SGELP po otrzymaniu przez SGELP kwoty należnej prowizji
 • Na wniosek Uczestnika, złożony w terminie 7 dni od udzielenia Przybicia przez SGELP, Uczestnik może zawrzeć umowę leasingu na wylicytowany Przedmiot Aukcji, w której cena nabycia będzie jednocześnie wartością ofertową. Warunkiem zawarcia umowy leasingu jest spełnienie wymogów kredytowych SG Equipment Leasing Polska, określonych dla tego rodzaju umów leasingu oraz pod warunkiem podpisania przez Uczestnika takiej umowy leasingu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Negatywna decyzja SG Equipment Leasing Polska w sprawie zawarcia umowy leasingu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku zapłaty ceny nabycia za wylicytowany Przedmiot Aukcji w terminie przewidzianym w ust.6.
 • Terminy płatności uważa się za dotrzymane jeśli należne SGELP kwoty zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym SGELP wskazany w oświadczeniu o przybiciu do końca ostatniego dnia terminu płatności.
 • Bezskuteczny upływ terminu płatności uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 7 dni od upływu terminu płatności. W takim wypadku SGELP ma prawo żądać od Uczestnika zapłaty kary umownej w wysokości 20 % od kwoty wylicytowanej przez tego Uczestnika ceny nabycia Przedmiotu Aukcji.

§ 7.

Odbiór Przedmiotu Aukcji

 • Po dokonanym zakupie Przedmiotu Aukcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, odbiór będzie możliwy po uiszczeniu całości ceny oraz prowizji jeśli taka została przewidziana w warunkach zakończonej Aukcji.
 • Informacja o możliwości odbioru wylicytowanego Przedmiotu Aukcji zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.
 • Odbioru Przedmiotu Aukcji dokonuje osoba należycie umocowana do dokonania tej czynności.
 • W momencie odbioru Przedmiotu Aukcji odbierający jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru oraz ewentualnie innych dokumentów.

§ 8.

Przedmioty Aukcji niebędące własnością SGELP

 • Przedmioty Aukcji sprzedawane na Aukcji mogą być własnością Podmiotów Trzecich zwanych dalej Podmiotami Współpracującymi z SGELP
 • Przed przystąpieniem do Aukcji ustalana jest cena wywoławcza sprzętu przez Podmioty Współpracujące Z SGELP.
 • Informacje dotyczące aktualnego stanu oraz stopnia zużycia Przedmiotu Aukcji oferowanego przez Podmiot Współpracujący są podawane do publicznej wiadomości Uczestników poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej aukcje.sgef.pl.
 • SGELP zapewnia możliwość uzyskania dodatkowych informacji na temat oferowanych przedmiotów Aukcji kierując dodatkowego zapytania do Podmiotu Współpracującego będącego właścicielem Przedmiotu Aukcji.
 • Przedmioty Aukcji są zazwyczaj rzeczami używanymi, dlatego też Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z aktualnym stanem technicznym licytowanego Przedmiotu Aukcji, a jego przystąpienie do aukcji oznacza akceptację podanych informacji (także w przypadku, gdy różnią się one od danych zawartych na stronie aukcje.sgef.pl). Uczestnik poprzez złożenie oferty zakupu oświadcza wobec Podmiotów Współpracujących z SGELP oraz SGELP, że akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu Aukcji oraz jego kompletność.
 • SGELP jako organizator Aukcji nie udziela gwarancji na Przedmioty Aukcji oferowane w Aukcji. Rękojmia z tytułu wad Przedmiotu Aukcji zostaje wyłączona. Uczestnik poprzez złożenie oferty zakupu oświadcza wobec Sprzedającego (Podmiotów Współpracujących z SGELP) oraz SGELP, że akceptuje bez zastrzeżeń wyłączenie rękojmi z tytułu wad Przedmiotu Aukcji.
 • SGELP jako organizator Aukcji przeprowadzanych dla Podmiotów Współpracujących z SGELP nie jest gwarantem dojścia transakcji do końca między Sprzedającym (Podmiotem Trzecim) oferującym Przedmioty Aukcji, a Kupującym.
 • SGELP jako organizator Aukcji nie odpowiada za stan techniczny, ani prawny Przedmiotów Aukcji oferowanych przez Podmioty Współpracujące z SGELP.
 • Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie aukcyjnym stanowią przedmiot praw SGELP lub Sprzedających. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rejestrując się na stronie aukcje.sgef.pl, Uczestnik biorący udział w aukcji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w zakresie określonym w zgodach wyrażonych w formularzu rejestracyjnym niezbędnym dla prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Aukcjach oraz ewentualnego zawierania oraz realizacji umowy sprzedaży oraz wyraża zgodę na przekazanie tych danych Europejskiemu Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach koło Środy Śląskiej przy ul. Lipowej w tym samym celu oraz na przekazanie tych danych Sprzedającemu, będącemu właścicielem Przedmiotu aukcji, w której uczestnik bierze udział.
 2. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany, że:
  • administratorem jego danych osobowych jest SGELP;
  • jego dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji wszystkich czynności związanych z Aukcją i zawarciem umowy sprzedaży, w tym do założenia, zarządzania i zapewnienia obsługi konta i transakcji zarejestrowanego Uczestnika, do kontaktowania się z Uczestnikiem w celach związanych z prawidłową realizacją wszystkich czynności związanych z Aukcją i zawarciem umowy sprzedaży poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  • przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania;
  • przysługuje mu prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych.
 3. Uczestnik ma obowiązek aktualizować dane oraz informacje, które stanowiły podstawę rejestracji Uczestnika w Serwisie aukcyjnym SGELP, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. SGELP zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym momencie wiarygodności danych, które stanowiły podstawę rejestracji Uczestnika w systemie aukcyjnym SGELP.
 4. Sprzedający, po uzyskaniu od SGELP danych osobowych Uczestników, są zobowiązani spełnić wobec Uczestników wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem Serwisu Aukcyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 111, 00-102 Warszawa, a dane osobowe przetwarzane są pod adresem siedziby administratora oraz w siedzibie Europejskiego Centrum Remarketingu Sp. z o.o. w Komornikach koło Środy Śląskiej przy ul. Lipowej 2. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. informuje jednocześnie Wnioskodawcę, że jego dane będą przetwarzane w celach realizacji wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Aukcjach oraz ewentualnego zawierania oraz podpisania umowy sprzedaży. Jednocześnie SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. informuje Uczestnika, że ma on prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. oraz do żądania ich poprawienia.

§ 9.

Reklamacje

 • Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących zawartej umowy sprzedaży oraz Przedmiotu Aukcji w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby SGELP tj. ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa lub w formie elektronicznej przesyłanej na adres mailowy kontakt.aukcje@sgef.pl
 • Każda reklamacja winna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również szczegółowy opis reklamacji. Reklamacja winna zawierać również żądanie określonego zachowania się przez SGELP.
 • SGELP rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia o niezbędne do jej rozpatrzenia informacje. SGELP może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się jej przyczyn.
 • Wskazany termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach, w których reklamacja rozstrzygana jest z udziałem osób trzecich lub wymaga wiedzy specjalistycznej. Termin ten nie może przekroczyć jednak 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej, wskazany w jej treści.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 • SGELP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia uczestnictwa w Aukcji wynikające z przyczyn technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe przerwanie, zawieszenie czy też wcześniejsze zakończenie Aukcji.
 • SGELP nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Aukcji, a w szczególności z dojazdem do miejsca oględzin Przedmiotu Aukcji, zabezpieczeniem transportu lub załadunku Przedmiotu Aukcji.
 • SGELP zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu oraz wprowadzania zmian w funkcjonowaniu aukcji internetowych SGELP. Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu będzie umieszczana na stronie aukcje.sgef.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i odnoszą się do Aukcji rozpoczętych po wejściu w życie przedmiotowych zmian.
 • Wszelkie spory związane z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów sprzedaży, zawieranymi na podstawie Regulaminu, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby SGELP.
PAGETOP